Nydala Klosterträdgård

HEM
KLOSTERTRÄDGÅRDEN

Klosterträdgården i Nydala vill visa hur en krydd- och örtagård skulle kunna ha sett ut vid ett nordiskt cistercienserkloster under medeltiden. Men i Sverige finns få skriftliga källor som berättar om vad och hur man odlade i vård land före 1500-talet. Därför har olika nordiska och europeiska medeltida texter, illustrationer och nutida arkeologiska undersökningar använts som utgångspunkt för den trädgård som nu finns i Nydala. Detta togs huvudsakligen fram inom ramen för projekt Nydala klosterträdgård år 2004-2007 med seminarier, rapporter, studieresor och platsundersökningar (se Läs mer!).

Det medeltida Nydala kloster hade ursprungligen flera olika odlingar, troligtvis både innanför och utanför klostermuren. De medeltida trädgårdsbegreppen utgick ofta från det växtslag som var vanligast i odlingen. Några exempel på detta är t.ex. fruktgård, kålgård, lökgård, humlegård och örtagård. Idag består klosterträdgården av en ört- och kryddgård samt en humlegård. Ett besök i Nydala klosterträdgård kan därför liknas vid att se en del av den medeltida trädgårdskulturen genom ett nyckelhål!

ÖRT- OCH KRYDDGÅRDEN

I de medeltida källorna är det svårt att definiera exakt vad olika trädgårdar innehöll för växter. Den trädgårdstyp med växter som huvudsakligen odlades för medicinskt och kulinariskt syfte kan närmast beskrivas som ört- eller kryddgård. Det är växter som var sällsynta eller känsliga och som inte kunde samlas in från naturen eller som inte passade att odla mer storskaligt i t.ex. kålgården. Layouten bygger på en klosterplan från 800-talet från klostret Sankt Gallen i Schweiz. De med plank upphöjda odlingsbäddarna samt flätstaketet som hägnar in trädgården känns igen från flera medeltida illustrationer. De upphöjda bäddarna hade även praktisk funktion – både för skötseln och för att ge växterna en god växtmiljö. Det gäller även trädgårdens läge intill den skyddande klostermuren och bäddarnas orientering.

De växter som valts ut kan kopplas till medeltida källor och representeras huvudsakligen av exemplar som är av äldre arter och sorter. Här har samarbete skett med andra historiska trädgårdsanläggningar som Tycho Braheträdgården på Ven och Linnés Råshult

HUMLEGÅRDEN

Humleodlingen har historiskt haft en mycket framträdande roll i Sverige – inte bara inom klosterverksamheterna. Humlen blev så viktig att odlingen lagstadgades 1442–1860 och under 1200-talet finns lagtexter som exempelvis behandlar straff vid stöld av humle. Humleträdgården som nu anlagts visar upp äldre humlesorter som samlats in för genbanken på Julita. Sorterna är sk reliktväxter som via tidiga 1600-talskartor kunnat spåras som genetiska överlevare från övergivna, småländska humleodlingar.

Nordiska museet: Kartorna visar vägen

LÄS MER!

Föreningen har tagit fram ett antal rapporter inom olika teman som berör Nydala kloster samt medeltida klosterträdgårdar och klosterliv. Rapporterna kan laddas ner kostnadsfritt eller beställas av föreningen. För beställning av rapporter se kontaktuppgifter under Föreningen i huvudmenyn. Observera! Vid beställning av tryckt version tillkommer kostnad för porto och utskick.

Klostermuseernas trädgårdar - fanns det bara örter på medeltiden? 7 maj 2008

Hämta rapporten (PDF: 1,2 MB)
Pris vid beställning av tryckt version 50 kr

Seminarierapporter

Följande rapporter är dokumentationer av de seminarier som hållits inom ramen för projekt Nydala klosterträdgård med ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen Alfa och i samarbete med Jönköpings läns museum.

 

Från tro till vetande? Trädgårdsarkeologi vid Nydala kloster

Seminarierapport 1. Nydala 3 maj 2004

Hämta rapporten (PDF: 1,9 MB)
Pris vid beställning av tryckt version 60 kr

Sten, jord och klosterliv. Cistercienserna i Europa och Sverige

Seminarierapport 2. Nydala 14 april 2005

Hämta rapporten (PDF: 2,8 MB)
Pris vid beställning av tryckt version 80 kr

Medeltida paradis. Cisterciensernas värld på jorden

Seminarierapport 2. Nydala 1 december 2005

Hämta rapporten (PDF: 2,5 MB)
Pris vid beställning av tryckt version 100 kr

Medeltida trädgårdsväxter - att spåra det försvunna

Seminarierapport 4. Nydala 18 maj 2006

Hämta rapporten (PDF: 2 MB)
Pris vid beställning av tryckt version 100 kr

Medeltida trädgård. Med avstamp i historien för nuet och framtiden

Seminarierapport 5. Nydala 30 november 2006

Hämta rapporten (PDF: 2,2 MB)
Pris vid beställning av tryckt version 100 kr